The genome sequence and structure of rice chromosome 1.
Sasaki, Takuji; Matsumoto, Takashi; Yamamoto, Kimiko; Sakata, Katsumi; Baba, Tomoya; Katayose, Yuichi; Wu, Jianzhong; Niimura, Yoshihito; Cheng, Zhukuan; Nagamura, Yoshiaki; Antonio, Baltazar A.; Kanamori, Hiroyuki; Hosokawa, Satomi; Masukawa, Masatoshi; Arikawa, Koji; Chiden, Yoshino; Hayashi, Mika; Okamoto, Masako; Ando, Tsuyu; Aoki, Hiroyoshi; Nature, 2002, vol. 420, issue 6913, p 312, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef