A prolactin-releasing peptide in the brain.
Hinuma, Shuji; Habata, Yugo; Fujii, Ryo; Kawamata, Yuji; Hosoya, Masaki; Fukusumi, Shoji; Kitada, Chieko; Masuo, Yoshinori; Asano, Tsuneo; Matsumoto, Hirokazu; Sekiguchi, Masahiro; Kurokawa, Tsutomu; Nishimura, Osamu; Onda, Haruo; Fujino, Masahiko; Nature, 1998, vol. 393, issue 6682, p 272, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef