Hospital-Based Surveillance of Rotavirus Diarrhea in the People's Republic of China, August 2003-July 2007.
Zhao-jun Duan; Na Liu; Su-hua Yang; Jing Zhang; Li-Wei Sun; Jing-Yu Tang; Yu Jin; Zeng-Qing Du; Jin Xu; Qing-bin Wu; Zhi-li Tong; Si-tang Gong; Yuan Qian; Jian-min Ma; Liao, Xu-chun; Widdowson, Marc-Alain; Baoming Jiang; Zhao-Yin Fang; Journal of Infectious Diseases, 2009, vol. 200, issue S1, p S167, ISSN 00221899. ISBN 00221899.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef