Identification of a KCNE2 Gain-of-Function Mutation in Patients with Familial Atrial Fibrillation.
Yang, Yiqing; Xia, Min; Jin, Qingfeng; Bendahhou, Saïd; Shi, Jingyl; Chen, Yiping; Liang, Bo; Lin, Jie; Liu, Yi; Liu, Ban; Zhou, Qinshu; Zhang, Dongwei; Wang, Rong; Ma, Ning; Su, Xiaoyan; Niu, Kaiya; Pei, Yan; Xu, Wenyuan; Chen, Zhaopeng; Wan, Haiying; American Journal of Human Genetics, 2004, vol. 75, issue 5, p 899, ISSN 00029297. ISBN 00029297.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef