The Genetic Legacy of the Mongols.
Zerjal, Tatiana; Yali Xue; Bertorelle, Giorgio; Wells, R. Spencer; Bao, Weidong; Suling Zhu; Qamar, Raheel; Ayub, Qasim; Mohyuddin, Aisha; Songbin Fu; Pu Li; Yuldasheva, Nadira; Ruzibakiev, Ruslan; Jiujin Xu; Quangfang Shu; Ruofu Du; Huangming Yang; Hurles, Matthew E.; Robinson, Elizabeth; American Journal of Human Genetics, 2003, vol. 72, issue 3, p 717, ISSN 00029297. ISBN 00029297.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef